Shinagawa Station NextTrain

Current Time: 01:01    

Tokaido Main Line - Odawara,Atami bound

04:35 Atami (Origin)

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

05:44 Takasaki

Ueno-Tokyo Line(Jōban Line) - Kashiwa,Toride bound

06:35 Katsuta

Yamanote Line - Shibuya,Shinjuku bound

04:43 Circle

Yamanote Line - Tokyo,Ueno bound

04:33 Circle

Yokosuka Line - Yokohama,Kamakura bound

04:30 Kurihama (Origin)

Yokosuka Line - Tokyo bound

05:44 Tokyo

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Kawasaki bound

04:53 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Tokyo,Ueno bound

04:32 Ōmiya

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Nagoya,Shin-Osaka bound

06:00 Hakata (Origin) (Nozomi)

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Tokyo bound

07:00 Tokyo (Kodama)